קוד עתיק שכתבתי לפני שנים ב Turbo basic

פעם היו ימים שכדי להריץ קוד היה צריך להריץ exec שנקרא tb.exe

זה היה קומפייל שחור צהוב , השורות של הקוד היו צריכות להכיל מספר בהתחלה לפני הקוד

ולרוב הפקודות הנפוצות היו Goto ואולי כמה  IF ים ו For

ברוחב אותם ימים של ה Turbo Basic (שנת 1993)  אני מצרף קובץ עם סיומת .BAS עתיק שכתבתי פעם

הרי הוא השעון המעורר תוצרת Basic

'Timer prog Alarm in the selective time' 10 Cls Color 9 Locate 1,1 ?"Made by:The god               Version:2.00 Color 15 ?"~~~~~~~~~~~~~~~               ~~~~~~~~~~~~" Color 7 Locate 3,40 : ?TIME$ Color 3 Locate 3,1 Input "Please enter time to alarm:",TIM$

100 'Start loop'     ASK$=INKEY$     IF ASK$="D" Then Shell : Goto 300     If ASK$="d" THen SHell : Goto 300     If ASK$="T" Then Goto 10     If ASK$="t" Then goto 10     If Ask$="E" Then End     If ASK$="e" Then End     If COMMAND$="PC" Then Goto 400     IF TIME$=TIM$ Then Goto 200  Locate 5,1  Color 11      ?"The Time now is:",TIME$     Color 14     Locate 7,12 : ?"Push D To Swap to dos"     Color 13     Locate 8,12 : ?"Push T To change alarm time"     Color 12     Locate 9,12 : ?"Push E To Cancel event"     Goto 100

200 Shell "WAKE.BAT"     End

300 Cls     Color 9     Locate 1,1     ?"Made by:The god               Version:2.00     Color 15     ?"~~~~~~~~~~~~~~~               ~~~~~~~~~~~~"     Color 7     ?"Please enter time to alarm:",TIM$     Goto 100

400 ASK$=INKEY$      IF ASK$="D" Then Shell : Goto 300      If ASK$="d" THen SHell : Goto 300      If ASK$="T" Then Goto 10      If ASK$="t" Then goto 10      If Ask$="E" Then End      If ASK$="e" Then End             IF TIME$=TIM$ Then Goto 500             Locate 5,1             color 11             ?"The Time now is:",TIME$             Color 14             Locate 7,12 : ?"Push D To Swap to dos"             Color 13             Locate 8,12 : ?"Push T To change alarm time"             Color 12             Locate 9,12 : ?"Push E To Cancel event"      Goto 400

500    For D=19 to 1 step -1            For P=100 to 3500 step 100          Sound p,d          Next P          Next D          Goto 500 

כתיבת תגובה

צריך להכנס למערכת בשביל להשאיר תגובה.